REGULAMIN PRZEWOZÓW JUZWA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. prawo przewozowe (Dz. U. z 200 r. nr 50, poz. 601 ; z późn. zmianami) i określają warunki
obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy.
1.2. Poprzez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
Przewoźnik – firma BUSREISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedziba w
Krapkowicach, ul. Sportowa nr 1, 47-300 Krapkowice, Polska, NIP: 1990124143, REGON:
385122839, wykonująca przewóz pasażerów;
Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu Przewoźnika na podstawie uiszczonej kwot za
przejazd;
Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu.

2. PRZEWOŹNIK
2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.
2.2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego
bagaż w czasie, jaki został wyznaczony. Z uwagi na specyfikację działalności przewoźnika
(przewozy z adresu pod adres) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte
gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
2.3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego
nie zależnych (np. zamknięcie granicy, żywioły, utrudnienia w ruch drogowym lub na przejściach
granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
2.4. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe w razie
konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać
zmiany pojazdu.
2.5. W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsce wysadzenia Pasażerów.
2.6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez
konieczności zwrotu kosztów poniesionych prze Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy
Pasażer:
a) nie przestrzega warunków umowy przewozów tym niniejszego Regulaminu;
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I MIENIA
OBOWIĄZUJĄCY W FIRMIE BUSREISEN SPO Z O.O współpasażerów i kierowcy;
d) zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów oraz kierowcy;
e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje
się przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze;
2.7. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu
przez Pasażera.

3. PASAŻER
3.1. Pasażer jest zobowiązany posiadać ważny dokument uprawniający do przekroczenia granicy
oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.
3.2. Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazany adres 10 minut przed ustaloną przez
Przewoźnika godzina wyjazdu.
3.3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
a) złożenia bagażu do luku bagażowego;
b) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
c) okazywanie, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych
dokumentów;
d) podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w
pisowni państwa którego przewóz dotyczy;
e) zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe;
f) opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i
adres zamieszkania.
3.4. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym
przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
3.5. W przypadku rezygnacji z odbycia podróży, Pasażerowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za
przewóz stosownie do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu należności.
W zależności od terminu rezygnacji, Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń
następujących kwot:
a) od 3 dni do 48 godzin: 50% wartości biletu;
b) poniżej 48 godzin: 100% wartości.
3.6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz
innych środków odurzających i spożywania napojów alkoholowych.
3.7. W trakcie przerwy w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio
czasu zakończenia przerwy i nie powodować prze swoje zaniedbanie konieczności wszczynania
poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
3.8. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadów (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć
się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek
szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym
3.9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

4. BAGAŻ
4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 3 sztuk bagażu zgodnie z
poniższymi wytycznymi :
a) dwóch sztuk bagażu podstawowego o wadze do 25 kg, przewożonego w luku bagażowym;
b) jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5.
4.2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod
siedzeniem, a jego rozmiar y nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
4.3. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić ten fakt podczas
rezerwacji przejazdu. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za
przewozy nadbagażowe.
4.4. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych
w niniejszym regulaminie.
4.5. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie
materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać
możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych
podróżnych na niewygody.
4.6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym
oraz za bagaże podręczne.
4.7. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony (np. narkotyki, inne środki
odurzające, broń bez zezwolenia itp.) na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Przewoźnik
nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia z powodu kontroli bagaży przez odpowiednie służby
państwowe lub celne.
4.8. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe Przewoźnik
w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie
narusz wyżej wymienionych warunków.
4.9. Ustala się, iż przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości
zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu)
zajmowanym siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych całkowita odpowiedzialność przed
służbami granicznymi ponosi Pasażer.

5. UMOWA PRZEWOZU
5.1. Umowa przewozu zostaje zawarta momencie uiszczenia opłaty za przewóz.
5.2. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży.
5.3. W momencie uiszczenia opłaty Pasażer akceptuje treść niniejszego.
5.4. Z uwagi na specyfikację działalności Przewoźnika, czyli przewozu osób i mienia od drzwi do
drzwi nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na
podstawie rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej
Przewoźnika.

6. REKLAMACJE
6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować
osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną na adres Przewoźnika.
6.2. Przewoźnik przejmuje reklamacje zgłoszone do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest
przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
a) opisanie zaistniałych okoliczności;
b) określenie wnoszonych zastrzeżeń;
c) wskazanie ewentualnej doznanej szkody i związanych z tym roszczeń.
6.3. Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania z
zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych
wyjaśnień/informacji od Pasażera.
6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym
można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio do osoby wydającej bagaż.
6.5. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych
okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

7. ZMIANA TERMINU WYJAZDU: OPŁATY I WARUNKI
7.1. Pasażer ma prawo do zmiany terminu wyjazdu z zastrzeżeniem postanowień niniejszego
regulaminu.
7.2. Zmiana terminu wyjazdu jest możliwa do 72 godzin przed planowanym wyjazdem.
7.3. Zmiany terminu wyjazdu mogą być dokonywane za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego
lub poprzez kontakt z biurem obsługi klienta.
7.4. Po dokonaniu zmiany terminu, pasażer otrzyma potwierdzenie, zawierające informacje o
nowym terminie wyjazdu oraz ewentualnych związanych z tym opłatach.
Wyjątki:
7.5. W sytuacjach nadzwyczajnych, przewoźnik zastrzega sobie prawo do elastyczności w
stosunku do opłat za zmianę terminu wyjazdu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nie uregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie : a) ustawa z dnia 15
listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 200 r. nr 50, poz. 601 ; z późn. zmianami); b) ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ; z późn. Zmianami).